Privacy & cookies

Uw persoonsgegevens

U bent in behandeling bij PT058. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, vragen wij diverse gegevens van u. Dit is noodzakelijk om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig met uw gegevens om. Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers binnen PT058 op dezelfde manier met uw gegevens omgaan, hanteren we een privacyreglement.

Waarom is een privacyreglement nodig?

In de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) staan regels opgenomen over het gebruiken van persoonsgegevens. Het gaat om regels over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens, wie deze gegevens mag inzien en aan wie de gegevens verstrekt mogen worden etc. PT058 heeft in haar Privacyreglement, gebaseerd op de WBP en de WGBO, vastgelegd hoe dit uitgevoerd wordt. U kunt ervan uitgaan dat PT058 zorgvuldig met uw gegevens omgaat, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk. Ook hebben medewerkers die uw gegevens mogen inzien en verwerken een geheimhoudingsplicht.

Privacyreglement

Voor het benaderen van de klantgegevens geldt, dat:

  1. De personal trainer de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier.
  2. De gegevens voor de personal trainer beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de personal trainer afgeschermd, zodat zij niet ingezien kunnen worden.
  3. Bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener alleen na toestemming van u de rapportages opgestuurd worden. Uw goedkeuring wordt afgevinkt in het dossier.
  4. Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met u. Uw goedkeuring wordt afgevinkt in het dossier.
  5. Het niet is toegestaan dat u de computer bedient, zodat u geen toegang heeft tot andere klantgegevens.
  6. U ten allen tijde recht heeft op inzage in uw dossier en u recht heeft op een afschrift van uw dossier. U kunt uw schriftelijk verzoek toesturen aan uw personal trainer.

Uw patiëntgegevens minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum worden bewaard en dat schriftelijke stukken na deze periode worden versnipperd of worden vernietigd door een gecertificeerde instelling.